Nhân duyên và nghiệp duyên

Ảnh đại diện của Nhân duyên và nghiệp duyên

Nhân duyên và nghiệp duyên

Nhân duyên là cái tổng thể, và lấy cái nhân duyên để hình thành lên mọi thứ, người ta gọi đó là lý nguyên khởi. Học thuyết nguyên khởi mang ý nghĩa là cái này sinh cái kia sinh, cái này diệt, cái kia diệt.

Mời quý vị nghe vài pháp thoại Nhân duyên và nghiệp duyên do Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Niệm Phật Đường Hoằng Pháp trong chuyến Hoằng Pháp tại Úc.

Theme Skin
Color Examples